facebook_page_plugin

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

W naszej ofercie znajdą Państwo także usługi związane z opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przygotowaniem planów ewakuacyjnych budynków z wyznaczeniem dróg ewakuacji, rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego i wyjść ewakuacyjnych z budynku.

Sporządzona przez naszą firmę instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera: 

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikając z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem; 
  • określenie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, a także sposoby konserwacji tego sprzętu
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru 
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
  • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego (drogi ewakuacyjne, miejsce rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego - hydranty, gaśnice) 

Dodatkowe korzyści: 

Aby instrukcja była zrozumiała dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa organizujemy w ramach sporządzenia instrukcji szkolenie mające za zadanie zaznajomić wszystkich pracowników z treścią instrukcji a także z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, dodatkowo oferujemy szkolenia z zakresu